REGULAMENT comisie disciplina

capitol i

DISPOZITII GENERALE, STRUCTURA, COMPETENTE

ART 1

 1. Comisia de Disciplina este un organism cu caracter jurisdictional, constituit in vederea intaririi disciplinei activitatilor desfasurate sub autoritatea UDSR, si care are ca principale obiective: solutionarea litigiilor care pot aparea in activitatea UDSR, aplicarea de sanctiuni si luarea masurilor de garantare a executarii acestor sanctiuni, precum si identificarea solutiilor de prevenire si de reducere a numarului de abateri.
 2. Comisia de Disciplina functioneaza in baza regulamentului propriu aprobat de catre Comitetul Director al UDSR, precum si ale Statutului si Regulamentelor UDSR.

ART 2

Comisia de Disciplina este formata din 5 membri, dintre care Preşedinte, 3 membri şi un secretar, persoane cu experienta in dans, competente şi bune cunoscatoare ale tuturor regulamentelor, cu prestigiu recunoscut şi conduita morala ireproşabila.

ART 2

Comisia de Disciplina este formata din 5 membri, dintre care Preşedinte, 3 membri şi un secretar, persoane cu experienta in dans, competente şi bune cunoscatoare ale tuturor regulamentelor, cu prestigiu recunoscut şi conduita morala ireproşabila.

ART 3

Preşedintele Comisiei de Disciplina este ales de catre Comitetul Director. Celilalti membri ai Comisiei sunt propusi de catre Presedintele comisiei si sunt validati de catre Comitetul Director.

ART 4

Presedintele are urmatoarele atributii principale in cadrul Comisiei:

 1. organizeaza şi conduce activitatea Comisiei;
 2. organizeaza şi prezideaza şedintele de judecata;
 3. reprezinta, cu sau fara asistenta juridica, Comisia de Disciplina in fata autoritatilor şi institutiilor publice;
 4. propune proiectul de buget necesar desfaşurarii activitatii Comisiei;
 5. informeaza Biroul Federal despre activitatea Comisiei şi a problemelor aparute in cursul desfaşurarii cercetarilor disciplinare ori solutionarii cauzelor;
 6. prezinta Adunarii Generale raportul anual al activitatii Comisiei. 

ART 5

Secretarul Comisiei nu are drept de vot, atributiile sale fiind doar cu caracter administrativ, dupa cum urmeaza:

 1. tine evidenta cauzelor si arhiveaza dosarele litigiilor;
 2. tine registrul in care se consemneaza procesele verbale de sedinta si hotararile adoptate;
 3. stabileste impreuna cu predintele ordinea de zi a sedintelor de judecata si termenele ce urmeaza a fi acordate;
 4. primeste corespondenta comisiei si redacteaza convocarile si citatiile;
 5. impreuna cu presedintele comisiei redacteaza hotaririle adoptate de catre comisie si le comunica partilor in litigiu si secretarului general al UDSR;
 6. indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele comisiei. 

ART 6

Calitatea de membru al Comisiei inceteaza  in urmatoarele situatii:

 1. ca urmare a unei cereri de retragere inaintata Comitetul Director, cu un preaviz de minim 15 zile calendaristice, pentru membri simpli, sau ca urmare a demisiei depuse in aceleasi conditii, pentru presedintele Comisiei;
 2. de drept in cazul in care respectivul membru a absentat nemotivat mai mult de 3 sedinte consecutive ale Comisiei;
 3. ca urmare a primirii unei sanctiuni disciplinare de suspendare din activitate sau de excludere;
 4. ca urmare a intervenirii unui cumul de functii in cadrul UDSR;
 5. ca urmare a decesului. 

ART 7

In cazul in care din diverse motive numarul de membri ai Comisiei de Disciplina se descompleteaza intr-o asemenea masura incat aceasta se afla in imposibilitate de a functiona, vor fi luate urmatoarele masuri: 

7.1 In situatia demisiei Presedintelui, functia va fi preluata de un alt membru, pe care il va propune Comitetul Director un candidat pentru completarea componentei Comisiei de Disciplina. Cum Presedintele Comisiei de Disciplina este si membru al Biroului Federal, acest organism va avea competenta de a rezolva situatia, in masura in care Presedintele Comisiei de Disciplina a renuntat doar la functia detinuta in cadul comisiei sau si la calitatea sa de membru ales al Comitetului Director.

7.2 In situatia in care Comisia s-a descompletat ca urmare a cererilor de renuntare depuse de membrii simpli, atunci Presedintele este obligat ca in maximum 15 zile de la constatarea descompletarii  numarului sa propuna Biroului Federal alti candidati in vederea validarii lor.

ART 8

Comisia de Disciplina solutioneaza in prima instanta litigiile sportive care vizeaza savarsirea de abateri de catre membrii asociati, oficiali, arbitrii, tehnicieni, sportivi, suporteri,etc respectiv litigii care au legatura, in principal, cu urmatoarele tipuri de abateri disciplinare:

 1. incalcarea prevederilor din statut si regulamentele UDSR;
 2. comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale sportivilor fata de arbitri, oficiali, alti sportivi sau fata de public;
 3. declaratii publice ale conducatorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor care pot incita sau conduce la acte de violenta din partea participantilor sau spectatorilor;
 4. orice alte tipuri de abateri date in competenta sa conform Regulamentului disciplinar prezentat la Capitolului IV al prezentului Regulament.

capitol ii

Sesizarea Comisiei si Procedura de judecata

ART 9

(1) Comisia de Disciplina este un organism federal cu caracter jurisdictional, constituit in vederea intaririi disciplinei activitatilor desfasurate sub autoritatea UDSR, si care are ca principale obiective: solutionarea litigiilor care pot aparea in activitatea UDSR, aplicarea de sanctiuni si luarea masurilor de garantare a executarii acestor sanctiuni, precum si identificarea solutiilor de prevenire si de reducere a numarului de abateri.

(2) Comisia de Disciplina functioneaza in baza regulamentului propriu aprobat de catre Comitetul Director al UDSR, precum si ale Statutului si Regulamentelor UDSR.

ART 10

Sesizarile se vor transmite prin email la disciplina@udsr.ro pentru inregistrare si efectuare a formalitatilor de convocare in vederea judecarii cauzei.

ART 11

(1) in termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii, Comisia de Disciplina este obligata sa se intruneasca şi sa procedeze la judecarea cauzei.

(2) In vederea solutionarii, secretarul Comisiei impreuna cu Presedintele acesteia, verifica sesizarea primita, stabilesc termenul de judecata, si componenta completului, avand totodata obligatia:

 1. de a transmite partii reclamante si solicitarea de a completa cererea, in cazul in care acest lucru este necesar, sub sanctiunea respingerii cererii ca neconforma;
 2. de a solicita partii/partilor reclamate sa formuleze Intampinare si sa indice mijloacele cu care intelege/inteleg sa isi sustina apararile.
 3. de a convoca si de a solicita acceptul membrilor care urmeaza sa judece litigiul.

ART 12

Comisia de Disciplina solutioneaza dosarele cu care a fost investita in complet format din 3 membri, acestia fiind stabiliti de catre Presedinte in functie de disponibilitatea celorlati si de situatiile de incompatibilitate, daca acestea exista. 

ART 13

Situatiile de incompatibilitate in care se pot afla membri completului sunt urmatoarele:

– sunt rude pana la gradul IV cu una dintre parti sau cu toate partile aflate in litigiu;
– a luat parte la evenimentele descrise in sesizare si este audiat ca martor;
– s-a exprimat anticipat asupra cauzei;
– reprezinta sau este oficial al structurii sportive implicate in litigiu;
– orice alte situatii in care nu pot asigura obiectivitatea in judecarea cauzei.

ART 14

(1) In functie de gravitatea abaterilor şi de complexitatea cauzelor, completul desemnat poate convoca partile pe baza de invitatie scrisa trasmisa cu confirmare de primire, sau poate lua decizii pe baza actelor care insotesc sesizarea.
(2) La termenul fixat pentru a fi prezente in fata completului partile pot fi asistate si/sau reprezentate de avocati si/sau consilieri juridici. Sustinerile acestora vor fi consemnate in procesul verbal al sedintei. In sustinerea apararilor, partile pot utiliza urmatoarele mijloce de proba: inscrisuri, martori, imagini filmate in cadrul competitiilor.
(3) Daca partile, desi legal convocate nu s-au prezentat si nici nu au transmis in scris punctul lor de vedere in legatura cu cauza aflata pe rolul Comisiei de Disciplina, membrii completului pot lua decizii si in lipsa.
(4) Completul va putea proceda la judecarea cauzelor in lipsa partilor in situatia in care la dosar exista suficiente probe din care sa reiasa imprejurarile in care s-au petrecut faptele supuse dezbaterii.
(5) In situatiile in care obiectul sesizarii permite, la primul termen de judecata Completul va incerca solutionarea pe cale amiabila a litigiului.

ART 15

Procedand la judecarea cauzelor, completul desemnat va tine cont de prevederile Statutului, Regulamentelor UDSR si ale comisiilor acesteia, putand solicita relatii şi informatii suplimentare de la orice persoana fizica sau juridica implicata sau care poate furniza date in legatura cu cauza dedusa judecatii.

ART 16

Completul desemnat solutioneaza cauza pe baza propriei convingeri a membrilor sai formate in urma studierii materialelor aflate la dosarul cauzei, atat a celor depuse odata cu sesizarea, cat si a probelor administrate ulterior, luand in considerare eventualele circumstante atenuante sau agravante, precum si istoricul comportamentului partilor implicate.

ART 17

(1) Dezbaterile care au loc la fiecare termen se vor consemna intr-un proces-verbal de şedinta ce va fi semnat de toti membrii si va face parte integranta din dosarul cauzei.
(2) Deliberarea comisiei de disciplina nu este publica. 
(3) Hotararile Comisiei de Disciplina se iau cu majoritate simpla. In cazul egalitatii va decide presedintele.

ART 18

In cazul in care reclamatia priveste activitatea specifica a uneia din comisiile UDSR (jurati, organizare competitii, etc ), comisia in cauza va fi informata de catre sesizarea depusa de catre reclamant printr-o copie a acesteia, aceasta avand obligatia de a analiza cazul si a trimite un raspuns oficial catre Comisia de Disciplina in maxim 10 zile de la primirea sesizarii.

capitol iii

HOTARARILE SI CAILE DE ATAC

ART 19

(1) Comisia de Disciplina este un organism federal cu caracter jurisdictional, constituit in vederea intaririi disciplinei activitatilor desfasurate sub autoritatea UDSR, si care are ca principale obiective: solutionarea litigiilor care pot aparea in activitatea UDSR, aplicarea de sanctiuni si luarea masurilor de garantare a executarii acestor sanctiuni, precum si identificarea solutiilor de prevenire si de reducere a numarului de abateri.

(2) Comisia de Disciplina functioneaza in baza regulamentului propriu aprobat de catre Comitetul Director al UDSR, precum si ale Statutului si Regulamentelor UDSR.

ART 20

Hotararea completului este aplicabila de la pronuntare, apelul impotriva acesteia, putand fi formulat in termen de 15 zile de la comunicare, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Regulamentul de functionare al Comisiei de Apel.

ART 21

Hotararea se redacteaza de catre secretarul Comisiei de Disciplina impreuna cu presedintele acesteia şi va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

– componenta nominala a completului, locul şi data hotararii;
– numele partii (partilor), domiciliul sau reşedinta;
– denumirea şi sediul, numele reprezentantilor partilor şi a celorlalte persoane care au participat la judecarea cauzei;
– obiectul litigiului şi sustinerile partilor pe scurt;
– motivele de fapt şi de drept ale hotararii;
– sanctiunea aplicata;
– semnaturile tuturor membrilor completului;
– calea de atac si termenul de exercitare a acesteia.

ART 22

Completul pronunta o hotarare in care nu s-a intrat in dezbaterea fondului in urmatoarele situatii:

a. cand cererea a fost introdusa tardiv;
b. cand cererea nu cuprinde elementele obligatorii prevazute la art.9 alin.(1), iar aceasta cerinta nu a fost indeplinita pana la primul termen de judecata, desi acest lucru a fost pus in vedere partii reclamante.

capitol iv

REGULAMENT DISCIPLINAR-ABATERI SI SANCTIUNILE APLICABILE

ART 23

Abaterea disciplinara se defineste a fi fapta care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie si prin care au fost incalcate Statutul si Regulamentele UDSR, normele care reglementeaza violenta in sport, dopajul in sport, regulile de comportament in timpul desfasurarii antrenamentelor, competitiilor, cantonamentelor, atat in tara cat si in strainatate

ART 24

(1) Circumstante atenuante – se definesc a fi acele cauze sau imprejurari care atenueaza raspunderea faptuitorului, cum ar fi:
– sa fii reparat in intregime daunele sau efectele produse, inainte de judecarea cauzei;
– sa fii cooperat pentru a elucida sau atenua consecintele daunatoare ale faptei;
– sa fii recunoscut fapta.

(2) In cazul in care pe parcursul judecarii completul identifica fapte care pot constitui circumstante atenuante, poate reduce sanctiunea sau poate aplica o sanctiune mai usoara.